Kausityöhön perehdytys ja monimuotoisuuden johtaminen

Viesti tavoitteista ja opasta työntekijöitä

Valmistaudu uusien työntekijöiden saapumiseen laatimalla perehdytysopas tai –kansio, johon työntekijä voi palata pitkin kautta. Materiaalia tähän avuksi alla.

Henkilöstöhallinnon hyvät käytänteet voi kerrata esimerkiksi Puutarhaliiton HEP-hankkeen pikaoppaasta henkilöstöhallintoon >>

Töiden aloitus

Ennen kauden alkua on hyvä pysähtyä miettimään perehdytyksen lisäksi eri työtehtäviä ja eri tekijöiden vahvuuksia; mitä kenenkin kannattaa tehdä, tarvitaanko ulkopuolista apua, mitkä ovat omat vahvuutesi. 

Perehdytyksen aikana käydään läpi yhdessä työntekijän kanssa muun muassa:

 • Työtehtävät ja vastuut: kuka tekee mitä, milloin, miten ja miksi, kuka johtaa ja mitä. Huomioi kaikki työntekijäryhmät.
  • tilalla työskentelevät (ja majoittuvat) työntekijät
  • myyntipisteissä työskentelevät työntekijät
  • kuljettajat 
 • Turvalliset työtavat; työn vaarojen ja haittojen tunnistaminen
 • Työpaikan toimintatavat ja tilat

Perehdytys, koko tiimin ymmärrys omista rooleista ja tehtävistä, selkeä viestintä ja hyvä ilmapiiri tukevat työntekijän tehokasta työskentelyä. Työssä jaksamista edistävät myös muut hyvät käytännöt kuten työvaatteet, poiminta-asennot, palautuminen sekä selkeät työprosessit.

Ensimmäiset kaksi viikkoa ovat työhön fyysisesti tottumisen kannalta kriittisiä. Taukojumppa ja palautuminen ovat tarpeen, jotta työntekijä pysyy työkuntoisena ja -intoisena ensimmäisten viikkojen jälkeenkin. Jos mahdollista, työtehtäviä on hyvä kierrättää päivän ja/tai viikon aikana. 

Viesti selkeästi, kehitä työpaikkaosaamista ja ylläpidä innostusta

Monikulttuurisella työpaikalla selkeiden toimintatapojen ja esimerkiksi kuvitettujen ohjeiden merkitys korostuu. Tämän sivun materiaaleissa on huomioitu tätä. 

Yhteinen keskustelu työpaikan eri toimijoiden kesken lisää työyhteisön työpaikkaosaamista ja sujuvoittaa työtä. Työpaikkaosaaminen on jaettua ymmärrystä työpaikan käytännöistä ja yhteisistä toimintatavoista. 

Esihenkilön tehtävä on huolehtia, että työ on paitsi tuottavaa, myös tekijälleen innostavaa. Hyvä esihenkilö keskustelee työntekijöiden kanssa ja kannustaa työntekijöitä puhumaan työstään. Työnjohtajia on hyvä opastaa suomalaisen työkulttuurin käytäntöihin ja aloittaa heistä. 

Kaikissa kulttuureissa esihenkilön kanssa ei ole totuttu keskustelemaan, ja joskus työn ongelmia voidaan myös kaunistella. Kuuntele herkällä korvalla työntekijöitä ja heidän näkemyksiään. Kunnioita mielipiteitä ja kulttuuria. Kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä.

 1. Tue yhteistä keskustelua ja järjestä sille aikaa.
 2. Käytä helppoa kieltä ja lyhyitä lauseita.
 3. Kannusta ja rohkaise työntekijöitä tuomaan esille työn pulmia ja kehitysehdotuksia.
 4. Tartu ajoissa ongelmatilanteisiin ja väärinkäytöksiin.
 5. Ohjaa työntekijöitä turvallisiin työtapoihin.
 6. Kerro säännöllisesti työpaikan tavoista tukea työhyvinvointia.
 7. Ole herkkä eri kulttuurien erityispiirteille ja ole valmis oppimaan uutta. Moni työntekijä tuo mukanaan osaamista ja näkemystä, josta on hyötyä työyhteisölle ja yritykselle.

Lähde ja Moniosaa! -lomake avuksesi keskusteluun työntekijän kanssa työpaikkaosaamisesta ja sen kehittämisestä: Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille (TTL)


Tunne tarkoituksesta ja merkitys työlle

Työntekijöille on tärkeä tietää, miksi tehdään ja toimitaan kuten tilalla ja työssä on tapana. Jos työntekijän pitää toistuvasti ihmetellä tai kysyä joka käänteessä, on se turhauttavaa kaikille. Ymmärrys toiminnan eri osioista ja niiden merkityksestä tekee työnteosta mielekkäämpää ja tehokkaampaa. Kannattaakin panostaa perehdyttämiseen työsuhteen alkuvaiheessa, kerrata ja huolehtia hyvästä tiedonkulusta koko työsuhteen aikana.

Kausityöyhteisöissä hyödynnetään muun muassa WhatsApp- ja Messenger-ryhmiä jokapäiväiseen työhön liittyvässä viestinnässä. Ilmoitustauluilla ja/tai tauko-/majoitustiloissa on hyvä paikka Kausityöntekijän työehdot -oppaalle, perehdytyskansiolle ym. ohjeistukselle.  

Tavoitteet tarinaksi, tarina tekemiseksi

Aarni Alangon video mansikan kulusta kuluttajalle asti on hyvä esimerkki siitä, miten tavoitteet saadaan tarinaksi ja tarina tekemiseksi. Näin syntyy tunne tarkoituksesta ja merkitys työlle.


Perehdytysmateriaalia

Työntekijän perehdytysopas (sis. marjanpoimintaohjeet)

Puutarhaliiton laatimat ja kokoamat materiaalit eri kielillä

Perehdytysmateriaalia eri kielillä metsäalan istutus- ja raivaussahatöihin (linkki alan projektin sivuille)

Ruokaviraston ohjeet

Kattava opastus marjanpoimintaan

Tervetuloa töihin suomalaiselle maatilalle

Videossa käydään läpi keskeisiä suomalaisen työelämän pelisääntöjä sekä turvallisen ja terveellisen työskentelyn perusteita maa- ja puutarhatiloilla.
  

Video on englanninkielinen ja se on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja ukrainaksi.

Puutarha-ala tutuksi -videosarja

Katso tästä koko sarja

Yhteenkuuluvuus ja monimuotoisuuden johtaminen

Monimuotoisuuden johtamiselle tarkoitetaan muun muassa kykyä luoda työyhteisöön ilmapiiri, jossa kaikkien ajatukset tulevat kuulluksi, ja jossa johtaja on myös itse tietoinen oman ajattelunsa vinoumista (HS 2021). 

Yhteenkuuluvuus syntyy hyväksytyksi tulemisen kokemuksesta. Siihen vaikuttaa tunne psykologisesta turvallisuudesta, arvostetuksi tulemisesta ja vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä reiluudesta. 

Kausityöntekijäkyselyymme syksyllä 2021 vastanneet (93 vastaajaa, pääosin ukrainalaisia) nostivat kauden ansioiden lisäksi tärkeimmiksi asioiksi työssä työnantajan suhtautumisen työntekijöihin, työpaikan ilmapiirin, luottamuksen sekä reiluuden ja toimivat työprosessit. 

Sillä on merkitystä mitä sanot ja teet!

Johtajien sanomisilla ja tekemisillä on jopa 70 % merkitys sille, tunteeko henkilö olevansa hyväksytty työpaikallaan. Mitä vahvemmin työntekijät tuntevat olevansa osa työyhteisöään, sitä enemmän he tekevät yhteistyötä toistensa kanssa. Tämä kaikki nostaa organisaation suorituskykyä (HBR 2020).

Työnantajana ja ylimmän johdon edustajana yhteisössä sinun on  tärkeää jalkauttaa monimuotoisuus ja kaikkien mukaan ottaminen, inklusiivisuus, työnjohtajille, tiimille sekä osaksi koko työpaikan toimintaa.  Näin varmistat, että kaikkia tiimin jäseniä kohdellaan  oikeudenmukaisesti, heitä arvostetaan ja he tuntevat kuuluvansa joukkoon.

Usea tutkimus osoittaa, että ns. inklusiivinen johtajuus tuottaa huomattavasti parempaa tulosta. Inklusiivisella johtajalla on kuusi ominaisuutta: rohkeus, sitoutuminen, tietoisuus, uteliaisuus, kulttuurinen ymmärrys, yhteistyöhalukkuus.

Monimuotoisuuden johtajan 10 käskyä: 

 1. Kuuntele aktiivisesti.
 2. Johda esimerkillä ja laadi selkeät työyhteisön säännöt.
 3. Ota vastuuta ja jalkauta inklusiiviset toiminnat koko työyhteisöön.
 4. Ole utelias ja ylläpidä halua oppia lisää.
 5. Älä arvioi ihmisiä stereotypioiden kautta. Varmista, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja yksilöinä, ei ryhmänsä edustajina.
 6. Luo psykologisesti turvallinen työyhteisö. Varaa aikaa avoimelle ja turvalliselle keskustelulle, sekä ennaltaehkäise mahdolliset jännitteet työyhteisössä.
 7. Etsi aktiivisesti erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä.
 8. Haasta omat ennakkoluulosi ja osoita haavoittuvuutta.
 9. Tue työntekijöiden osaamisen kehittymistä.
 10. Tunnista erilaista menestystä ja palkitse siitä. Arvostus välittyy siinä, miten toista ihmistä kohtelemme, miten kiinnostuneita olemme hänestä ja siinä, miten osoitamme pitävämme arvossa hänen tekemisiään.

Lähde ja lisätietoja aiheista: 
Monimuotoisuudesta menestystä – tietoa ja työkaluja työnantajalle (Työantajan monimuotoisuusopas, TEM)


Mikä on tärkeintä työssä?

”Viljelijä viettää paljon aikaa kanssamme pellolla, seuraa säännöllisesti työprosessia, tarjoaa kaiken työhön tarvittavan, itse perehdyttää ja opastaa kuinka istuttaa, kitkeä ja poimia marjoja oikein.”

Kausityöntekijäkyselyn 2021 vastaaja


Tietoa kotoutumisesta ja asettautumisesta

Tietoa työnantajalle kotoutumisesta 

Kattava sivusto esimerkiksi asioimisesta, asumisesta, luonnossa liikkumisesta, asioimisesta sekä työelämästä eri kielillä. Sivusto palvelee myös viranomaisia tiedottamisessa:
 www.infofinland.fi

Suomen kielen omaehtoinen opiskelu

Lähiopetus ja kurssit:
www.kansalaisopistot.fi
www.finnishcourses.fi
www.avoinyliopisto.fi
www.kesayliopistot.fi

Itseopiskelumateriaali verkossa:
kotisuomessa.fi

Kansainväliset yhteisöt Suomessa – verkostoidu itse ja opasta työntekijöitä verkostoitumaan

Työskentely ja työelämä Suomessa -oppaat

Työskentelystä Suomessa on olemassa erilaisia oppaita eri kielillä kuten TEM:n Suomeen töihin -opas Suomesta kiinnostuneille sekä perusasiat Suomen työelämästä esittelevä Työskentely Suomessa -opas. Töissä Suomessa -opas puolestaan tarjoaa tietoa suomalaisesta työelämästä. Oppaassa kerrotaan perusasioita muun muassa työnhausta, suomalaisesta työkulttuurista, työhön perehdyttämisestä, esihenkilön roolista sekä työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisesta ja yrittäjyydestä Suomessa. Toimiva monikulttuurinen työpaikka -hankkeessa tuotettua opasta on saatavilla esimerkiksi arabian, englannin, soranin, thain, venäjän, vietnamin ja viron kielillä. Tutustu oppaaseen suomeksi, lataa eri kieliversioita

Kausityöntekijälle keskeiset asiat on koottu  Maatalouden kausityöntekijän työehdot -oppaaseen eri kielillä.

Hankkeen rahoittajat