TöitäSuomesta.fi -palvelun käyttöehdot

1. TöitäSuomesta on yhteistyössä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n kanssa perustettu verkkopalvelu, jonka tavoitteena on edistää maaseudun työllistymistä ja työvoiman saatavuutta. TöitäSuomesta.fi -palvelu auttaa työnhakijoiden ja työn tarjoajien kohtaamista välittämällä näiden välisiä työpaikkailmoituksia ja työtarjouksia sekä työnhakijan tietoja. Palvelua on jatkokehitetty yhdessä ProAgrian, Suomen Kylät ry:n, Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Coreorient Oy:n yhteisessä hankkeessa. Palvelua voi käyttää MTK ry:n, ProAgrian ja Suomen Kylät ry:n asiantuntijat edellä mainittuihin tarkoituksiin.

TöitäSuomesta.fi -palvelua saa käyttää vain näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä hyväksyy tietosuojaselosteen mukaisen tietojen käsittelyn ja luovuttamisen kolmansille osapuolille palveluun kirjautumisen yhteydessä kuvatulla tavalla.

Palvelun ylläpitäjä voi tarvittaessa muuttaa näitä ehtoja. Voimassaolevat ehdot löytyvät TöitäSuomesta.fi -verkkosivulta.

2. Työnhakijalla on mahdollisuus palvelun välityksellä selata palveluun tallennettuja työpaikkailmoituksia ja tehdä sähköinen työhakemus. Työnhakija vastaa palveluun tallentamiensa tietojen oikeellisuudesta. Palvelun toimittaja ei kontrolloi työpaikkailmoituksia eikä näin ollen vastaa työpaikkailmoituksissa esitettyjen tietojen kuten hakemuksen tekemisen määräpäivää koskevan tiedon oikeellisuudesta.Palveluun jätetty työpaikkahakemus tallentuu palveluun ja on työpaikkailmoituksen tehneen työnantajan käytettävissä rekrytointipäätöksen tekemiseen. Käyttäjä voi tallentaa palveluun myös avoimen työpaikkahakemuksen. Palvelua toteuttavien asiantuntijoiden ja rekisteröityneiden työnantajien on mahdollista katsoa avoimia hakemuksia ja ottaa yhteyttä hakijaan. Työnantajilla on oikeus käsitellä työhakemusta osana rekrytointiprosessia rekrytointiesityksen ja rekrytointipäätöksen tekemiseksi.

3. Palvelun toimittaja sitoutuu huolehtimaan palveluun tallennettujen työpaikkahakemusten tietosuojasta henkilötietolain (523/1999) mukaisena rekisterinpitäjänä.

4. Vapaaehtoista naapuri- ja hätäapua tarjoava voi ilmoittautua avun tarjoajaksi Palvelussa. Palvelun tarkoituksena on toimia kohtaamispaikkana avun tarpeessa olevien ja vapaaehtoista apua tarjoavien välillä sekä tukea sitä, että nämä tahot löytäisivät toisensa. Mahdollinen avun antamista koskeva suhde syntyy aina suoraan avun antajan ja avun saajan välille. Palvelun tuottaja ei ole osapuolena Palvelun kautta mahdollisesti syntyvässä suhteessa. Palvelun käyttäjän tiedot, sellaisina kuin Käyttäjä on ne itse antanut ilmoittautuessaan, tallentuvat Palveluun. Palvelu tarjoaa alustan, jolla apua tarvitseva yrittäjä tai muu organisaatio voi etsiä vapaaehtoista avuntarjoajaa Käyttäjien antamien tietojen perusteella. Palvelu itsessään ei ole eikä tule osapuoleksi näihin suhteisiin. Palvelu on alusta, jossa osapuolet voivat kohdata.

5. Palvelun tuottaja pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen Palvelun tuottamiseen, mutta se ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta, virheettömyyttä tai saatavuutta. Palvelu annetaan Käyttäjän käyttöön sellaisena kuin se kulloinkin on. Palvelun tuottajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta tai muuttaa Palvelu tai Palvelun osia maksullisiksi taikka lopettaa Palvelu kokonaan tai osittain tai tilapäisesti sulkea palvelu tai osa palvelusta palvelun päivityksen tai muun vastaavan syyn johdosta. Palvelun tuottajalla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tarjoaminen Käyttäjälle. TöitäSuomesta.fi -palvelun toimivuudesta ei anneta takuita.

Palvelun tuottaja pyrkii siihen, että Palvelu olisi käytettävissä yleisimpien selainten ajantasaisilla versioilla, mutta Palvelun tuottaja ei takaa, että Palvelu toimisi millään yksittäisellä selaimella tai selaimen versiolla taikka että Palvelu olisi yhteensopiva mihinkään selaimeen tarjottavan lisäosan kanssa.

Käyttäjän tulee itse arvioida palvelussa tekemiensä toimien järkevyys ja turvallisuus sekä muiden käyttäjien luotettavuus. Palvelun ylläpitäjä ei missään tapauksessa ole korvausvelvollinen palvelun käyttäjille aiheutuneista vahingoista. Käyttäjän ei tule tallentaa palveluun mitään tietoa tai sisältöä olettaen sen varmasti säilyvän palvelussa.

Palvelun tuottaja ei vastaa Käyttäjän Palvelun käyttämiseen käyttämien ohjelmistojen tai laitteiden toiminnasta aiheutuneista virheistä tai vahingoista eikä Palvelun tuottaja missään olosuhteissa vastaa mahdollista vahingoista, joita Käyttäjän tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille aiheutuu (mukaan lukien erilaiset tietoturvallisuusriskit kuten virukset ja tietovarkaudet).

Palvelun toimittajalla on myös oikeus purkaa käyttäjän käyttöoikeus palveluun päättymään välittömästi, mikäli käyttäjä on rikkonut näitä käyttöoikeusehtoja. Muussa tapauksessa palvelun lakkauttamisesta tai käyttäjän käyttöoikeuden päättämisestä on annettava kohtuullisen pituinen irtisanomisilmoitus.

6. Oikeudet sisältöön. Käyttäjällä on oikeus tekstiin, kuviin ja muuhun sisältöön, jonka hän tuottaa palveluun. Käyttäjä antaa palvelulle ja muille käyttäjille luvan käyttää sisältöä palvelun tavoitteen mukaisesti. Käyttäjä antaa palvelun ylläpitäjälle luvan tallentaa sisältöä, tehdä siihen palvelun tavoitteen tai tutkimus- ja kehitystyön kannalta tarpeellisia muutoksia, tai poistaa sisältöä.

7. Rekisteröityminen. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Palvelussa on julkisia osioita, joita on mahdollista käyttää ilman rekisteröitymistä. Näitä ehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös tällaisten julkisten osioiden käyttöön.

Rekisteröityneiden käyttäjien tulee noudattaa seuraavia määräyksiä:

  • Käyttäjä ei saa antaa Palveluun totuudenvastaisia henkilötietoja tai luoda käyttäjätiliä muille henkilöille kuin itselleen, jollei Käyttäjällä ole toisen henkilön nimenomaista lupaa tilin luomiseksi.
  • Käyttäjä ei saa luoda useita henkilökohtaisia käyttäjätilejä.
  • Käyttäjä ei saa luoda uutta käyttäjätiliä ilman Palvelun tuottajan etukäteistä kirjallista lupaa, mikäli Palvelun tuottaja on poistanut Käyttäjän tilin käytöstä.
  • Palvelua saavat käyttää vain vähintään 15-vuotiaat henkilöt, joiden oikeustoimikelpoisuutta ei ole rajoitettu. Tällöin kyseessä voi tulla esimerkiksi kesätyö- tai työharjoittelupaikan haku.
  • Käyttäjän yhteystietojen tulee olla oikeita ja ajantasaisia.
  • Käyttäjä ei väärinkäytä alustaa muihin tarkoituksiin kuin mihin se on tarkoitettu.

Sovellettava laki

Ellei jostain pakottavasta laista muuta johdu, palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.